ประวัติความเป็นมา

             กองบังคับการตำรวจนครบาล 6 (ชื่อย่อ บก.น.6) เป็นหน่วยงานในสังกัดของกองบัญชาการตำรวจนครบาล จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 แก้ไขเพิ่มเติม พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2539 โดยยุบเลิก กองบังคับการตำรวจนครบาลพระนครเหนือ กองบังคับการตำรวจนครบาลพระนครใต้ กองบังคับการตำรวจนครบาลธนบุรี ในสังกัด กองบัญชาการตำรวจนครบาล และจัดตั้งกองบังคับการตำรวจนครบาล 1 ถึง 9 ขึ้นทดแทน ตั้งแต่ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2540 เป็นต้นมา

                 ปัจจุบัน กองบังคับการตำรวจนครบาล 6 ตั้งอยู่ เลขที่ 50 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 มีผู้บังคับการ กองบังคับการตำรวจนครบาล 6 ทั้งหมด 16 นาย ลำดับที่ 1.พล.ต.ต.สมภพ สกุนตวิภาต 31 พ.ค.40 จนถึงปัจจุบัน ลำดับที่ 16 พล.ต.ต.นครินทร์ สุคนธวิท

พื้นที่รับผิดชอบ กองบังคับการตำรวจนครบาล 6 
 พื้นที่รับผิดชอบ 18.027 ตร.กม.
ประชากร 327,329 คน
ประชากรแฝง 849,020 คน
มี สน.ในสังกัด 8 สน. ดังนี้